زندگي شما مي تواند در يك لحظه دگرگون شود

11 03 2009

دنيا همواره در حال تغيير و دگرگوني است. چرخه طبيعت در حال گردش است؛ عده اي خواهند مرد و عده اي متولد خواهند شد. عده اي پيشرفت مي كنند و عده اي پس رفت…

تغييرات در زندگي، ارتباط مستقيمي با تصميم خود ما دارد و اگر قدم در مسيري گذاشتيم، بايد بدانيم كه با انديشه خود، مسير را براي خود رقم زده ايم و كسي مقصر نيست.

اما گاه پيش خواهد آمد كه انديشه ها متزلزل  شده و در انتخاب مسير دچار خطا شويم. خطايي كه ممكن است خيلي گران برايمان تمام شود.

Your life can turn in a second

Your life can turn in a second

باور داشته باشيد يا نه؛

زندگي شما، مي تواند در يك لحظه دگرگون شود.

پس به هر چيزي نمي توان اطمينان كامل داشت و زندگي ايده آل شما مي تواند مسير خود را به يك باره تغيير دهد.

پي نوشت: نزديك ايام عيد نوروز هستيم؛ بياييم در رانندگي دقت كنيم و از همين الان تصميم بگيريم كه آهسته و قانون مند باشيم.

پي نوشت 2: پيشاپيش عيد باستاني نوروز رو تبريك عرض مي كنم.