آزادي تا مرز دروغگويي!

25 08 2008

اين امريكا هم اينقدر آزادي توش بيداد مي كنه كه مي تونن قهرمان ها رو هم به عشق خودشون عوض كنن!!

به جناب آقاي  Steven Lopez تبريك عرض مي كنيم و تشكر ويژه داريم از سايت ياهو كه اينقدر به ايشون روحيه دادن و جزو برترين قهرمانان محسوب كردند ولي بايد پرسيد كه اين وسط هادي ساعي كجا مونده بود؟!