عزم ملي فقط با يك كاميون !

26 01 2009
عزم ملي!

عزم ملي - سفر ملي!

درود بر بالا مردان! كه اون بالا نشستن و نمي ترسن كه يهو بي افتن!

از اين به بعد هر وقت خواستم سوار اتوبوس هاي درون شهري بشم، قبلش يه يادي از اين بنده خدا ها مي كنم.

باشد كه رستگار شوم ! 😀