دنیا از آن توست…

15 08 2009
Blue Sky

Blue Sky

رو به آسمان کن، بنگر که با تمام سادگی، چه زیباست…

می توانی وسعتش را درک کنی؟ ادامهٔ مطلب »