تا به حال عشق يك سگ را ديده ايد؟

8 03 2009

سگ ها رو به وفاداري ميشناسيم. اما تا به حال عشق يك سگ را ديده ايد؟

سگ

او به معناي ناب عاشقي، مي نگرد، مي گريد و از موجوداتي كه مي داند بي رحم ترين اند، ياري مي طلبد…